Praktijkinformatie

“Wij gaan met zorg om met uw gegevens. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt. “

Consultafspraken

Vervolgafspraken voor uw behandeling worden in principe direct aansluitend aan het gesprek gemaakt. Mocht u een afspraak willen verzetten/afzeggen dan kunt u telefonisch contact opnemen (0492-347418). Bij afwezigheid graag duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Tevens is het mogelijk de praktijk per mail te benaderen (contact@devospsychiater.nl). Hoewel e-mail een goed medium is om praktische zaken te regelen (bijvoorbeeld verzetten afspraak), is het niet geschikt voor uitgebreide (therapeutische) communicatie. Hiervoor worden de consulten gebruikt.

Privacy

Zowel na de intake als aan het einde van de behandeling ontvangt uw huisarts een brief. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven. Met medisch specialisten en andere behandelaars wordt niet door ons overlegd zonder uw toestemming. Tevens worden er zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekt.

Behandelovereenkomst

Diagnostiek vindt plaats tijdens de intake. In sommige gevallen is het nodig hier extra gesprekken voor te plannen. Tijdens de eerste behandelsessie, neemt de hoofdbehandelaar een behandelovereenkomst met u door. Hierin staan het doel van de behandeling, de behandelmethode en concrete afspraken beschreven. Afhankelijk van uw klachten kan de behandeling bestaan uit, steunende gesprekken, individuele psychotherapie en/of medicijnen.

Klachtenregeling

De praktijk probeert de behandeling zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Indien u echter klachten heeft aangaande de behandeling kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doet de praktijk een beroep op de regeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor is de praktijk aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(Via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Resultaat- en kwaliteitsmeting van de zorg

Om de kwaliteit van de zorg voor u te kunnen verbeteren, is er vanuit de zorgverzekeraars Nederland en GGZ bracheorganisaties afgesproken dat alle partijen ROM-gegevens zullen aanleveren aan SBG. ROM staat voor routine outcome measurement en SBG betekent stichting benchmark GGZ.
Hiervoor is het noodzakelijk dat u een vragenlijst invult, meestal aan het begin en tegen het eind van de behandeling. Indien de behandeling langdurig is, kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link naar een vragenlijst die past bij uw diagnose. De uitkomsten van de individuele vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen zichtbaar voor de behandelaar. De gegevens van de totale praktijk zullen geanonimiseerd aangeleverd worden aan een landelijk platform.
Daarnaast vindt er regelmatig een cliënt-tevredenheidonderzoek plaats om de dienstverlening voor u en anderen te kunnen verbeteren.

Kwaliteitsinstituut

De praktijk is aangesloten bij het kwaliteitsregister GGZ. Zie voor meer informatie https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/